พระเลขานุการ

พระครูศรีปริยัตยารักษ์
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา

พระปลัดสุวัตน์ วชิโร, ดร.
เลนานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมือง

พระทนงค์ศักดิ์ สุเมโธ
เลขฯจต.ในเมือง เขต ๑

พระมหาจำนอง ยโสธโร
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๒

พระชัยประสิทธิ์ กนฺตปญฺโญ
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๓

พระครูสมุห์วรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธี
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๔

พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๕

พระประเสริฐ กิตฺติสาโร
เลขฯ จต.ในเมือง เขต ๖

พระภราดร รวิวํโส
เลขฯ จต.โพธิ์กลาง

พระใบฎีกายุทธนา ยุทฺธนปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวทะเล

พระศิวนนท์ โชติธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะเริง

พระพิษณุ ปุริสาชญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองระเวียง

พระมหาเสกสรร กิตฺติวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์

พระมหาสมัย ธมฺมสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจอหอ

พระครูสมุห์คำก้อน สนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกสูง

พระรื่น สนฺตจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ

พระธวัชชัย ฐิติสีโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพุดซา

พระพรหมราช พฺรหฺมสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสีมุม

พระเตชทัต ชินวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

พระภากรณ์ กิตฺติโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑

พระนพดล ปสุโต
เลขานุเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒

พระมหาพงษ์ศักดิ์ ผลฌาโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหมื่นไวย

พระสมเกียรติ กิตฺติรํสี
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปรุใหญ่

พระสมคิด ทสฺสนีโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสุรนารี

พระใบฎีกาเมือง เขมกาโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพลกรัง

พระมหาสมเกียรติ โสภณกิตฺติ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไชยมงคล

พระมานะ ปริสาสโภ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพะเนา

พระวัฒนชัย คุณสมฺปนฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองจะบก

พระพิพัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ