เจ้าคณะตำบล

พระครูวิริยธรรมานุศาสก์, ดร.
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑

พระครูปริยัติอมรธรรม
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๒

พระครูอุดมวรรโณภาส
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๓

พระครูสิริอรุโณภาส
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๔

พระครูวรปัญญาคม
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๕

พระครูประทีปธรรมวัฒน์
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๖

พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง

พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร.
เจ้าคณะตำบลไชยมงคล

พระครูบริหารธรรมนาถ
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล

พระครูปริยัติวัฒนธำรง
เจ้าคณะตำบลหนองบัวศาลา

พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลมะเริง

พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง

พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลพะเนา

พระครูพนมวนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์

พระครูไพโรจน์ศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลจอหอ

พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต
เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ

พระครูถาวรคุณากร
เจ้าคณะตำบลโคกสูง

พระครูโฆษิตวรธรรม
เจ้าคณะตำบลพุดซา

พระครูสุทธิธรรมาธร
เจ้าคณะตำบลพลกรัง

เจ้าอธิการสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน
เจ้าคณะตำบลสีมุม

พระครูอุดมศีลพรต
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

พระครูประทีปปัญญาวุฒิ
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑

พระครูวิสิฐสุตาลังการ, ดร.
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒

พระครูพินิตศุภการ
เจ้าคณะตำบลหมื่นไวย

พระครูปทุมธรรมานุโยค
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ

พระครูโวทานธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองจะบก

พระครูวรรณธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลปรุใหญ่

พระมหาวิเชียร อคฺคธมฺโม
เจ้าคณะตำบลสุรนารี