ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานขอจัดตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 1661
วิธีขอลาออกจากตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.23 KB 10809
วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 4197
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.35 KB 12693
วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.94 KB 2573
วิธีแต่งตั้งเลขานุการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.25 KB 3812
วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 1828
ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.88 KB 2642
วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.37 KB 7477
ธีแต่งตั้งไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.53 KB 8204
วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.41 KB 1712
วิธีให้พระสังฆาธิการ ออกจากตำแหน่งหน้าที่. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.32 KB 1749
วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.84 KB 1440
วิธีให้พระสังฆาธิการพักและปลดจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 1404
วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.3 KB 1238
วิธีร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.94 KB 1141
วิธีทัดทานคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.12 KB 1183
วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์พ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.43 KB 1309
วิธีให้เลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะพ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1972
วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.86 KB 2814
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่รองเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.54 KB 1225
วิธีมอบหมายงานให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.21 KB 1804
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่ไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.67 KB 1833
วิธีส่งมอบงานในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.83 KB 1130
วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.19 KB 4584
วิธีออกหนังสือสุทธิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.31 KB 2971
วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.06 KB 1353
วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.52 KB 3533
วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.4 KB 2650
ทะเบียนสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 2159
แบบทะเบียนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.58 KB 5411
วิธีขออนุญาตสร้างวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.94 KB 1115
รายงานขอตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 1865
แบบรายงานขอรวมวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.42 KB 745
แบบรายงานขอย้ายวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.78 KB 831
แบบรายงานขอยุบเลิกวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.95 KB 780
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.59 KB 1434
แบบรายงานขอยกวัดร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.24 KB 1257
แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 1394
แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.24 KB 1118
แบบใบเสร็จรับเงินผลประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.73 KB 2762
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 2840
คู่มือ
คู่มือปฏิบัติการพระวินยาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1445
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 910
คู่มือกระบวนงานการจัดศาสนสมบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 1049
คู่มือการจัดกิจกรรมและศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.2 KB 2403
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 2204
คู่มือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1980
คู่มือพุทธศาสนิกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1353
คู่มือไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 1655
บททำวัตรสวดมนต์แปล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 2819
หนังสือสวดมนต์แปล มรรคมีองค์ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 1119
คู่มือพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 2896
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 785
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น 731
หนังสือคำถวายทานแบบพิศดาร 821
ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.47 KB 148
ข้อมูลคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ข้อมุลวัด พัทธสีมา สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 531
บัญชีสัทธิวิหาริก Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 488
บัญชีสมณศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 396
บัญชีพระฐานานุกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 488
บัญชีพระเลขานุการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 511
บัญชีพระวินยาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.28 KB 375
ทะเบียนสำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 360
พระปริยัติเทศก์ จริยานิเทศก์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 349
ปริญญากิตติมศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 328
บัญชีหน่วย อปต. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 383
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 346
บัญชีพระธรรมทูต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 374
พระบัณฑิตเผยแผ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 349
ทะเบียนพระวิปัสสนาจารย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.32 KB 402
ทะเบียนพระนักเทศน์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.43 KB 356
พระ อสว. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 382