ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบรายงานขอจัดตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.42 KB 1564
วิธีขอลาออกจากตำแหน่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.23 KB 9215
วิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.26 KB 3952
วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.35 KB 10674
วิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.94 KB 2386
วิธีแต่งตั้งเลขานุการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.25 KB 3589
วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 1601
ตัวอย่างหนังสือแจ้งการแต่งตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.88 KB 2464
วิธีแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.37 KB 6330
ธีแต่งตั้งไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.53 KB 7321
วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.41 KB 1525
วิธีให้พระสังฆาธิการ ออกจากตำแหน่งหน้าที่. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.32 KB 1631
วิธีถอดถอนพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.84 KB 1342
วิธีให้พระสังฆาธิการพักและปลดจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.4 KB 1264
วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.3 KB 1117
วิธีร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.94 KB 1069
วิธีทัดทานคำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.12 KB 1122
วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์พ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.43 KB 1226
วิธีให้เลขานุการเจ้าคณะและเลขานุการรองเจ้าคณะพ้นจากหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.29 KB 1873
วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.86 KB 2335
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่รองเจ้าคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.54 KB 1139
วิธีมอบหมายงานให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.21 KB 1679
วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่ไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.67 KB 1752
วิธีส่งมอบงานในหน้าที่การวัดและการคณะสงฆ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.83 KB 1051
วิธีปฏิบัติก่อนให้บรรพชาอุปสมบท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.19 KB 3848
วิธีออกหนังสือสุทธิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.31 KB 2254
วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.06 KB 1270
วิธีฝากสัทธิวิหาริกเข้าอยู่วัดอื่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.52 KB 3079
วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.4 KB 2118
ทะเบียนสัทธิวิหาริก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.45 KB 1948
แบบทะเบียนพระภิกษุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.58 KB 4477
วิธีขออนุญาตสร้างวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.94 KB 966
รายงานขอตั้งวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.53 KB 1732
แบบรายงานขอรวมวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.42 KB 698
แบบรายงานขอย้ายวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.78 KB 773
แบบรายงานขอยุบเลิกวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.95 KB 734
แบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.59 KB 1299
แบบรายงานขอยกวัดร้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.24 KB 1150
แบบรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 1301
แบบรายงานขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.24 KB 1023
แบบใบเสร็จรับเงินผลประโยชน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.73 KB 2270
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.5 MB 2569
คู่มือ
คู่มือปฏิบัติการพระวินยาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1368
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 850
คู่มือกระบวนงานการจัดศาสนสมบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 984
คู่มือการจัดกิจกรรมและศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.2 KB 2282
คู่มือการปฏิบัติงาน การขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1714
คู่มือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1412
คู่มือพุทธศาสนิกชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 1149
คู่มือไวยาวัจกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 1566
บททำวัตรสวดมนต์แปล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1875
หนังสือสวดมนต์แปล มรรคมีองค์ ๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 782
คู่มือพระสังฆาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 2828
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล Word Document ขนาดไฟล์ 184.5 KB 658
คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น 664
หนังสือคำถวายทานแบบพิศดาร 757
ขอบข่ายการเรียนการสอน และการออกข้อสอบธรรมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 656.47 KB 99
ข้อมูลคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา
ข้อมุลวัด พัทธสีมา สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 31.95 KB 401
บัญชีสัทธิวิหาริก Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 402
บัญชีสมณศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45 KB 332
บัญชีพระฐานานุกรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 400
บัญชีพระเลขานุการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 417
บัญชีพระวินยาธิการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.28 KB 316
ทะเบียนสำนักศาสนศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.29 KB 288
พระปริยัติเทศก์ จริยานิเทศก์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 292
ปริญญากิตติมศักดิ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.5 KB 284
บัญชีหน่วย อปต. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.5 KB 323
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34 KB 288
บัญชีพระธรรมทูต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.5 KB 308
พระบัณฑิตเผยแผ่ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.5 KB 285
ทะเบียนพระวิปัสสนาจารย์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.32 KB 322
ทะเบียนพระนักเทศน์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 11.43 KB 302
พระ อสว. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.5 KB 328